Lees de privacy verklaring van holistische massage Agnes Colijn

Privacybeleid

AGNES COLIJN, gevestigd te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op agnescolijn.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
Larikslaan 3
3904 LA VEENENDAAL
E:  contactformulier
M: 06 2042 2478

Agnes Colijn is de functionaris gegevensbescherming van AGNES COLIJN. Zij is te bereiken via het  contactformulier.

PERSOONSGEGEVENS DIE AGNES COLIJN VERWERKT
AGNES COLIJN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van hun diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die AGNES COLIJN verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE AGNES COLIJN VERWERKT
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. AGNES COLIJN kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. AGNES COLIJN raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat AGNES COLIJN zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via het  contactformulier, zij verwijdert dan deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG AGNES COLIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
AGNES COLIJN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mailings
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
AGNES COLIJN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AGNES COLIJN) tussen zit.

HOE LANG AGNES COLIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAART
AGNES COLIJN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. AGNES COLIJN hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens van klanten: zeven jaar, want iedere ondernemer heeft een fiscale bewaarplicht voor zijn administratie.
  • Gegevens op het intakeformulier: tot en met de laatste behandeling.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
AGNES COLIJN verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AGNES COLIJN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die AGNES COLIJN van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het  contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. AGNES COLIJN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

AGNES COLIJN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE AGNES COLIJN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT
AGNES COLIJN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met AGNES COLIJN via het contactformulier.

Lees hier hoe AGNES COLIJN omgaat met cookies of vergelijkbare technieken.